Privacyverklaring 

Praktijk Marie-Claude respecteert te allen tijde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten, doet al het mogelijke om de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van  mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: basisgegevens als naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres.

Ik verwerk alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. 

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het agenderen van afspraken,  uw behandeling (de sessies) en het financieel afhandelen van de behandeling.

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar de informatie 15 jaar, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies

Ik deel uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De verslagen van uw sessies worden uitsluitend op papier en in afgesloten dossierkasten bewaard. Er vindt geen online dossierregistratie plaats.

Mocht er onverhoopt toch ergens een datalek plaatsvinden, meld ik dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Praktijk Marie-Claude neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/