Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 

 Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.  Mocht dit zo zijn, bespreek deze klacht dan rechtstreeks met mij. Op deze manier kunnen  we er samen naar kijken en samen tot een overeenstemming komen.  Mochten we er samen niet uitkomen of vindt u het om welke reden dan ook niet prettig om met mij in gesprek te gaan, dan bied ik u  aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). 

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.  

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.  ( Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg)
Zie https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.